Přejít na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Pravidla a podmínky

Van tato Všeobecné obchodní podmínky nadace Webshop Keurmerk vznikly ve spolupráci s organizací Consumentenbond v rámci Koordinační skupiny pro samoregulaci (CZ) Sociálně-ekonomické rady a vstupují v platnost od 1. června 2014.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky budou použity všemi členy Nadace Webshop Keurmerk s výjimkou finančních služeb podle zákona o finančním dohledu a pokud tyto služby podléhají dohledu Nizozemského úřadu pro finanční trhy.

 

 

Obsah:

Článek 1 - Definice

Článek 2 - Identita podnikatele Článek 3 - Použitelnost

Článek 4 - Nabídka Článek 5 - Smlouva Článek 6 - Právo na odstoupení

Článek 7 - povinnosti spotřebitele během lhůty na rozmyšlenou

css Artikel 8 - Vykonání práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a náklady s tím spojené Artikel 9 - Povinnosti podnikatele v případě odstoupení

css Článek 10 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy Článek 11 - Cena

Článek 12 - Plnění a dodatečná záruka Článek 13 - Dodání a provedení

css Artikl 14 - Trvání smlouvy: doba, výpověď a prodloužení Artikl 15 - Platba

Článek 16 - Stížnostní řád Článek 17 - Spory Článek 18 - Odvětvová záruka

Článek 19 - Dodatečné nebo odlišné ustanovení

Článek 20 - Úprava obchodních podmínek Nadace Webshop Keurmerk

 

Článek 1 - Definice

V těchto podmínkách se rozumí:

 • Dodatečná smlouvaEen overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Lhůta na vrácení: lhůta, ve které může spotřebitel využít svého práva na odstoupení;
 • Spotřebitelfyzická osoba, která nejedná pro účely související s její obchodní, podnikatelskou, řemeslnou nebo profesní činností;
 • Dobrý denKalendářní den;
 • Digitální obsahData, která jsou v digitální podobě vytvořena a dodána;
 • Smluvní dobaJedná se o smlouvu, která se týká pravidelné dodávky zboží, služeb a/nebo digitálního obsahu po určitou dobu;
 • Trvanlivý datový nosičElk hulpmiddel - inclusief e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Právo na odstoupeníMožnost spotřebitele odstoupit od smlouvy na dálku během lhůty na rozmyšlenou;
 • PodnikatelDe fyzická nebo právnická osoba, která je členem Nadace Webshop Keurmerk a nabízí produkty, (přístup k) digitálnímu obsahu a/nebo službám na dálku spotřebitelům;

 

 • Smlouva na dálkuEen overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Formulář pro odvoláníPříloha I obsažená v těchto podmínkách obsahuje evropský vzorový formulář pro odstoupení;
 • Technologie pro komunikaci na dálkuProstředek, který lze použít k uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel a podnikatel museli být současně ve stejném prostoru.

 

 

 

 

 

 

Článek 2 - Identita podnikatele

Jméno podnikatele

 

Smashed Lemon

Tel: +31854017351 (V pondělí až pátek dostupné od 09:00 do 17:00 s výjimkou svátků).
E-mail: smashedlemon@contactfeed.nl

Jméno naší společnosti je: Active Cheetah BV
Název našeho domény je https://www.smashed-lemon.com

 

Naše sídlo:
Weesperstraat 124B
1112AP Diemen
IČO: 80900542
DPH: NL861844373B01

 

 

Pokud je činnost podnikatele podřízena relevantnímu licenčnímu režimu: údaje o dozorčím orgánu;

 

Pokud podnikatel vykonává regulované povolání:

 • Profesionální asociace nebo organizace, ke které je připojen;
 • cz profesní titul, místo v EU nebo Evropském hospodářském prostoru, kde byl udělen;
 • Odkaz na profesní pravidla platná v Nizozemsku a pokyny, kde a jak jsou tato profesní pravidla dostupná.

 

Článek 3 - Použitelnost

 • Tyto obchodní podmínky platí pro každou nabídku podnikatele a pro každou uzavřenou smlouvu na dálku mezi podnikatelem a spotřebitelem.
 • css V případě uzavření smlouvy na dálku jsou tyto obchodní podmínky zpřístupněny spotřebiteli. Pokud to není rozumně možné, podnikatel před uzavřením smlouvy na dálku uvede, jak lze obchodní podmínky u podnikatele získat a že budou na žádost spotřebitele co nejdříve a bezplatně zaslány.
 • Pokud je smlouva uzavřena elektronicky na dálku, může být text těchto obchodních podmínek před uzavřením smlouvy na dálku zpřístupněn spotřebiteli elektronickou cestou tak, aby mohl být spotřebitelem snadno uložen na trvalém médiu. Pokud to není rozumně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde lze získat obchodní podmínky elektronicky a že budou na žádost spotřebitele poskytnuty elektronicky nebo jiným způsobem zdarma.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Článek 4 - Nabídka

 • Pokud má nabídka omezenou platnost nebo je podmíněna určitými podmínkami, bude to v nabídce výslovně uvedeno.

 

 • Het nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku dobře posoudit. Pokud podnikatel používá obrázky, tyto jsou věrným zobrazením nabízených produktů, služeb a/nebo digitálního obsahu. Zjevné chyby nebo zjevné chyby v nabídce nezavazují podnikatele.
 • Každá nabídka obsahuje informace, které jsou pro spotřebitele jasně stanoveny, co jsou práva a povinnosti spojené s přijetím nabídky.

 

Článek 5 - Smlouva

 • Předběžná dohoda vzniká v okamžiku, kdy spotřebitel přijme nabídku a splní stanovené podmínky.
 • Indien spotřebitel přijme nabídku elektronickou cestou, podnikatel neprodleně potvrdí elektronickou cestou přijetí přijetí nabídky. Dokud nepotvrdí podnikatel přijetí tohoto přijetí, může spotřebitel smlouvu odstoupit.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Odběratel může v rámci zákonných rámců zjistit, zda spotřebitel může splnit své platební povinnosti, stejně jako všechny skutečnosti a faktory, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Pokud má podnikatel na základě této analýzy dostatečné důvody k tomu, aby smlouvu neuzavřel, má právo odůvodněně odmítnout objednávku nebo žádost nebo k provedení připojit zvláštní podmínky.
 • U podnikatele bude nejpozději při dodání výrobku, služby nebo digitálního obsahu spotřebiteli zaslána následující informace, písemně nebo způsobem umožňujícím spotřebiteli uchování těchto informací způsobem přístupným k uložení na trvalém médiu:
  • Adresa pro návštěvy sídla podnikatele, kam se může spotřebitel obrátit se stížnostmi;
  • Podmínky a způsob, jakým může spotřebitel využít právo na odstoupení, nebo jasná informace o vyloučení práva na odstoupení;
  • Informace o zárukách a stávajících službách po nákupu;
  • Het cena včetně všech daní produktu, služby nebo digitálního obsahu; v případě platnosti náklady na doručení; a způsob platby, doručení nebo provedení smlouvy na dálku;
  • Požadavky na vypovězení smlouvy v případě, že smlouva trvá déle než jeden rok nebo je na neurčito;
  • Pokud má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, poskytněte mu vzor formuláře pro odstoupení.
 • V případě dlouhodobé transakce se ustanovení v předchozím odstavci vztahuje pouze na první dodávku.

 

Článek 6 - Právo na odstoupení

U produktů:

 • De zákazník může od smlouvy týkající se nákupu produktu odstoupit během záruční doby minimálně 30 dní bez udání důvodu. Podnikatel se může zeptat zákazníka na důvod odvolání, ale nemůže ho nutit k uvedení důvodu(y).
 • Počátek lhůty pro odstoupení uvedené v odstavci 1 začíná dnem následujícím po dni, kdy spotřebitel nebo třetí osoba určená spotřebitelem, která není dopravcem, převzala výrobek, nebo:
  • indien zákazník objednal v jedné objednávce více produktů: den, kdy zákazník nebo osoba jím určená obdržela poslední produkt. Podnikatel může, pokud zákazníka předem jasně informoval před procesem objednávání, odmítnout objednávku více produktů s různým dodacím termínem.
  • De den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba obdržela poslední zásilku nebo poslední část.

 

  • De den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba obdržela první výrobek.

 

U služeb a digitálního obsahu dodaného bez materiálního nosiče:

 • De zákazník může odstoupit od smlouvy o poskytování služeb a smlouvy o dodávce digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, bez udání důvodu po dobu minimálně 30 dní. Podnikatel může požádat zákazníka o důvod odstoupení, ale nemůže ho nutit k uvedení svého důvodu(y).
 • Počátek lhůty k odstoupení uvedené v odstavci 3 začíná dnem následujícím po uzavření smlouvy.

 

Prodloužená lhůta pro odstoupení od smlouvy o zboží, službách a digitálním obsahu dodaném bez fyzického nosiče v případě neuvedení informací o právu na odstoupení:

 • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Zásady 7 - Závazky spotřebitele během lhůty na rozmyšlenou

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • Konzument je zodpovědný pouze za snížení hodnoty produktu, které vzniklo v důsledku zacházení s produktem, které přesahuje povolený způsob uvedený v odstavci 1.
 • De spotřebitel není odpovědný za snížení hodnoty zboží, pokud mu podnikatel neposkytl všechny zákonně povinné informace o právu na odstoupení před uzavřením smlouvy nebo při jejím uzavření.

 

Článek 8 - Vykonání práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a s tím spojené náklady

 • Pokud spotřebitel využije své právo na odstoupení od smlouvy, oznámí to do lhůty pro odstoupení prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení nebo jiným jednoznačným způsobem obchodníkovi.
 • Binnen co nejdříve, ale nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po oznámení uvedeném v odstavci 1, spotřebitel vrátí výrobek, nebo ho předá (zmocněnci) obchodníkovi. To není nutné, pokud obchodník nabídl, že výrobek sám vyzvedne. Spotřebitel dodržel lhůtu pro vrácení v každém případě, pokud výrobek vrátí před uplynutím lhůty na rozmyšlenou.
 • Zákazník vrátí výrobek spolu se všemi dodanými příslušenstvími, pokud je to rozumně možné, v původním stavu a obalu a v souladu s rozumnými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem.
 • Het riziko a důkazní břemeno za správné a včasné uplatnění práva na odstoupení nese spotřebitel.
 • Pokud podnikatel neinformoval spotřebitele, že musí nést náklady spojené s vrácením zboží, nebo pokud podnikatel uvedl, že náklady ponesou sami, spotřebitel nemusí nést náklady na vrácení zboží.
 • Als spotřebitel odstoupí poté, co výslovně požádal o zahájení poskytování služby nebo dodávky plynu, vody nebo elektřiny, které nebyly připraveny k prodeji v omezeném množství nebo určitém množství během lhůty pro odstoupení, je spotřebitel povinen podnikateli částku, která je proporcionální části závazku, který byl podnikatelem splněn v době odstoupení, ve srovnání s plným splněním závazku.
 • Spotřebitel nehradí náklady spojené s poskytováním služeb nebo dodávkou vody, plynu nebo elektřiny, které nebyly prodány v omezeném objemu nebo množství, nebo do dodávky městského vytápění, pokud:
  • Podnikatel spotřebiteli neposkytl zákonně povinné informace o právu na odstoupení, náhradě nákladů při odstoupení nebo vzorový formulář pro odstoupení, nebo;

 

  • Spotřebitel výslovně nežádal o zahájení poskytování služby nebo dodávky plynu, vody, elektřiny nebo městského vytápění během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Spotřebitel neplatí náklady za plnou nebo částečnou dodávku digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, pokud:
  • před dodáním výslovně nesouhlasil s zahájením plnění smlouvy před uplynutím lhůty na rozmyšlenou;
  • On neuznal, že ztrácí své právo na odvolání souhlasu;
  • Podnikatel opomenul potvrzení tohoto prohlášení spotřebitele.
 • Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení, jsou všechny dodatečné smlouvy automaticky zrušeny.

 

Článek 9 - Povinnosti podnikatele v případě odvolání

 • Wanneer podnikatel umožní spotřebiteli oznámit odvolání elektronicky, okamžitě po obdržení tohoto oznámení zašle potvrzení o přijetí.
 • De ondernemer musí vrátit všechny platby spotřebiteli, včetně případných dodacích nákladů účtovaných podnikatelem za vrácený produkt, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od dne, kdy spotřebitel oznámí odstoupení od smlouvy. Pokud podnikatel nabídne možnost osobního vyzvednutí produktu, může s vrácením peněz počkat až do obdržení produktu nebo do doby, kdy spotřebitel prokáže, že produkt odeslal, podle toho, který čas nastane dříve.
 • Odběratelovi bude vrácena platba stejným platebním prostředkem, který použil spotřebitel, pokud spotřebitel nesouhlasí s jinou metodou. Vrácení platby je pro spotřebitele zdarma.
 • Als zákazník zvolil dražší způsob doručení než nejlevnější standardní doručení, podnikatel nemusí vrátit dodatečné náklady za dražší metodu.

 

Článek 10 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může vyloučit následující produkty a služby z práva na odstoupení od smlouvy, ale pouze pokud to jasně uvedl v nabídce, alespoň včas před uzavřením smlouvy:

 • Produkty nebo služby, jejichž cena je vázána na fluktuace na finančním trhu, na který podnikatel nemá vliv a které se mohou vyskytnout během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • Bij smlouvách uzavřených během veřejné aukce. Veřejná aukce je metoda prodeje, při které jsou produkty, digitální obsah a/nebo služby nabízeny podnikatelem spotřebiteli, který je osobně přítomen nebo má možnost být osobně přítomen na aukci, vedené aukčním mistrem, a kde je úspěšný dražitel povinen převzít produkty, digitální obsah a/nebo služby.
 • Smlouvy o poskytování služeb, po úplném provedení služby, ale pouze pokud:
  • provedení začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
  • Spotřebitel prohlašuje, že ztrácí své právo na odstoupení od smlouvy poté, co podnikatel smlouvu plně splnil.
 • Dohod o poskytování ubytovacích služeb, pokud dohoda stanoví konkrétní datum nebo období plnění a není určena pro bydlení, přepravu zboží, autopůjčovnu a catering.
 • V souladu s volným časem, pokud je dohoda stanovena na určitý datum nebo období pro její provedení;
 • Podle specifikací spotřebitele vyrobené výrobky, které nejsou prefabrikované a jsou vyráběny na základě individuální volby nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo jsou zjevně určeny pro konkrétní osobu;
 • Produkty, které se rychle kazí nebo mají omezenou trvanlivost;
 • Zapečetěné výrobky, které z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny nejsou vhodné k vrácení a jejichž zapečetění bylo po dodání narušeno;
 • Produkty, které jsou po dodání svou povahou neodvolatelně smíchány s jinými produkty;
 • Alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž skutečná hodnota závisí na fluktuacích trhu, na který podnikatel nemá vliv;
 • Uzavřené zvukové, video nahrávky a počítačový software, jejichž zapečetění bylo po dodání narušeno;

 

 • Noviny, časopisy nebo magazíny, s výjimkou předplatného na ně.
 • Dodání digitálního obsahu jinak než na hmotném nosiči, ale pouze pokud:
  • provedení začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
  • Spotřebitel prohlásil, že tímto ztrácí své právo na odstoupení.

 

Článek 11 - Cena

 • Během platnosti uvedené lhůty nabídky se ceny nabízených produktů a/nebo služeb nemění, s výjimkou změn cen v důsledku změn sazeb DPH.
 • "In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld."
 • Zvýšení ceny do 3 měsíců od uzavření smlouvy je povoleno pouze v případě, že je důsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.
 • Zvýšení ceny je povoleno až po 3 měsících od uzavření smlouvy, pokud si to podnikatel výslovně vyhradil a:
  • Tyto jsou důsledkem zákonů nebo ustanovení;
  • Konzument má právo smlouvu vypovědět s účinností ode dne, kdy dojde ke zvýšení ceny.
 • Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb zahrnují DPH.

 

Článek 12 - Plnění smlouvy a dodatečná záruka

 • De ondernemer zaručuje, že výrobky a/nebo služby splňují smlouvu, specifikace uvedené v nabídce, rozumné požadavky na kvalitu a/nebo použitelnost a platné právní předpisy a/nebo vládní předpisy platné v době uzavření smlouvy. Pokud je dohodnuto, zaručuje podnikatel také, že výrobek je vhodný i pro jiné než běžné použití.
 • Extra záruka poskytnutá podnikatelem, jeho dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem nikdy neomezuje zákonná práva a nároky, které má spotřebitel vůči podnikateli na základě smlouvy, pokud podnikatel nedodržel svou část smlouvy.
 • Pod dodatečnou zárukou se rozumí každé závazek podnikatele, jeho dodavatele, dovozce nebo výrobce, ve kterém přiznává spotřebiteli určitá práva nebo nároky, které jdou nad rámec toho, k čemu je zákonem povinen v případě, že nedodržel svou část smlouvy.

 

Článek 13 - Dodání a provedení

 • Odběratel bude při přijímání a plnění objednávek produktů a při posuzování žádostí o poskytnutí služeb postupovat s maximální péčí.
 • Jako místo dodání platí adresa, kterou spotřebitel sdělil podnikateli.
 • css Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • Po rozvázání smlouvy v souladu s předchozím ustanovením podnikatel okamžitě vrátí částku, kterou spotřebitel zaplatil.
 • Het riziko poškození a/nebo ztráty produktů nese podnikatel až do okamžiku dodání spotřebiteli nebo předem určenému a podnikateli známému zástupci, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

 

Článek 14 - Trvající transakce: délka, výpověď a prodloužení

Výpověď:

 • Spotřebitel může kdykoli odstoupit od smlouvy uzavřené na neurčito, která se týká pravidelné dodávky zboží (včetně elektřiny) nebo služeb.

 

S výpovědí v souladu s dohodnutými výpovědními podmínkami a s výpovědní lhůtou maximálně jeden měsíc.

 • Konzument může smlouvu uzavřenou na určitou dobu, která se týká pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, kdykoliv vypovědět ke konci určité doby s dodržením dohodnutých pravidel pro vypovězení a výpovědní lhůty maximálně jeden měsíc.
 • Spotřebitel může uzavřít smlouvy uvedené v předchozích odstavcích:
  • Kdykoliv můžete vypovědět a nebudete omezeni na výpověď v určitý čas nebo v určité období;
  • alespoň zrušení stejným způsobem, jakým byly uzavřeny;
  • Vždy zrušte s tím samým výpovědním termínem, který si podnikatel stanovil pro sebe.

Prodloužení:

 • Smlouva uzavřená na určitou dobu, která se týká pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, nesmí být prodloužena nebo obnovena na určitou dobu mlčky.
 • In odchylce od předchozího ustanovení může smlouva uzavřená na určitou dobu, která se týká pravidelné dodávky denních novin, týdeníků a časopisů, být automaticky prodloužena na určitou dobu maximálně tři měsíce, pokud může spotřebitel tuto prodlouženou smlouvu vypovědět ke konci prodloužení s výpovědní lhůtou nejvýše jednoho měsíce.
 • Het smlouva uzavřená na určitou dobu a týkající se pravidelného dodávání produktů nebo služeb může být prodloužena na neurčito pouze mlčky, pokud spotřebitel má právo kdykoliv zrušit s výpovědní lhůtou nejvýše jednoho měsíce. V případě, že smlouva se týká pravidelného, ale méně než jednou měsíčně, dodávání deníků, novin a týdeníků a časopisů, je výpovědní lhůta nejvýše tři měsíce.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Doba:

 • Pokud má smlouva trvání delší než jeden rok, může spotřebitel smlouvu kdykoli po uplynutí jednoho roku vypovědět s výpovědní lhůtou nejvýše jednoho měsíce, pokud rozumnost a spravedlnost nebrání vypovězení před uplynutím dohodnuté doby.

 

Článek 15 - Platba

 • css "Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 1 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen."
 • V případě prodeje výrobků spotřebitelům spotřebitel nikdy nemůže být v obecných podmínkách povinen platit více než 50 % předem. Pokud je dohodnuta předplatba, spotřebitel nemá žádné právo na provedení příslušné objednávky nebo služby, dokud nedojde k dohodnuté předplatbě.
 • Zákazník má povinnost neprodleně oznámit podnikateli nesprávnosti v poskytnutých nebo uvedených platebních údajích.
 • css Indien spotřebitel nesplní své platební povinnosti včas, je po tom, co byl upozorněn podnikatelem na zpožděnou platbu a podnikatel spotřebiteli poskytl lhůtu 30 dní k dodržení jeho platebních povinností, a po uplynutí této 30denní lhůty k úhradě, je spotřebitel povinen zaplatit zákonné úroky z neposkytnuté částky a podnikatel je oprávněn účtovat spotřebiteli mimosoudní náklady na inkaso. Tyto inkasní náklady činí maximálně: 15 % z otevřených částek do € 2.500,=; 10 % z následujících € 2.500,= a 5 % z následujících € 5.000,= s minimem € 40,=. Podnikatel může ve prospěch spotřebitele odchýlit od uvedených částek a procent.

 

Článek 16 - Stížnostní řád

 • De podnikatel má k dispozici dostatečně zveřejněný postup pro řešení stížností a řeší stížnost v souladu s tímto postupem.

 

 • Kritiky týkající se provedení smlouvy musí být podány u obchodníka v dostatečně krátké době poté, co spotřebitel zjistil nedostatky, a musí být plně a jasně popsány.
 • Bij podnikatelem podané stížnosti budou zodpovězeny do 30 dnů ode dne obdržení. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelně delší dobu zpracování, podnikatel odpoví do 30 dnů s potvrzením obdržení a indikací, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
 • Kritika na produkt, službu nebo služby podnikatele lze také podat prostřednictvím formuláře stížnosti na stránce pro spotřebitele na webové stránce Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Stížnost bude následně odeslána jak příslušnému podnikateli, tak Stichting Webshop Keurmerk.
 • Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Článek 17 - Spory

 • Na smlouvách mezi podnikatelem a spotřebitelem, na něž se vztahují tyto obchodní podmínky, se vztahuje výhradně nizozemské právo.
 • Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 • Het spor o řešení sporu bude řešen pouze v případě, že spotřebitel nejprve předloží svou stížnost podnikateli v přiměřené lhůtě.
 • Po uplynutí dvanácti měsíců od vzniku sporu musí být spor písemně předložen Arbitrážní komisi.
 • Když chce spotřebitel předložit spor Rozhodčí komisi, je podnikatel vázán touto volbou. Když to chce udělat podnikatel, musí spotřebitel do pěti týdnů po písemné žádosti podnikatele písemně vyjádřit, zda si to také přeje, nebo zda chce spor předložit příslušnému soudu. Pokud podnikatel neobdrží volbu spotřebitele do pěti týdnů, je podnikatel oprávněn předložit spor příslušnému soudu.
 • De Arbitragecommissie vynese rozhodnutí podle podmínek stanovených v reglementu Arbitrážní komise (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de- commissies/2701/webshop). Rozhodnutí Arbitrážní komise jsou závazná.
 • De Soudní rada sporů nebude řešit spor nebo jeho řešení přeruší, pokud bylo podnikateli uděleno oddlužení, dostal se do stavu úpadku nebo skutečně ukončil svou obchodní činnost, předtím než byl spor projednán komisí na jednání a byl vydán konečný rozsudek.
 • Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

Článek 18 - Odvětvová záruka

 • Stichting Webshop Keurmerk zaručuje dodržování závazných doporučení Arbitrážní komise Stichting Webshop Keurmerk svými členy, pokud člen rozhodne, že závazné doporučení předloží k posouzení soudu do dvou měsíců od jeho odeslání. Tato záruka se obnoví, pokud závazné doporučení po posouzení soudem zůstane platné a rozsudek, který to potvrzuje, nabyl právní moci. Do maximální výše 10 000 EUR za závazné doporučení bude tato částka vyplacena spotřebiteli Stichting Webshop Keurmerk. Při částkách vyšších než 10 000 EUR za závazné doporučení bude vyplaceno 10 000 EUR. Stichting Webshop Keurmerk má povinnost udělat vše pro to, aby člen dodržel závazné doporučení.
 • V prokázání této záruky je vyžadováno, aby spotřebitel podal písemnou žádost o to u Stichting Webshop Keurmerk a aby svůj nárok na podnikatele převedl na Stichting.

 

Stichting Webshop Keurmerk. Pokud je pohledávka vůči podnikateli vyšší než 10 000 EUR, je spotřebiteli nabídnuto převést svou pohledávku nad tuto částku ve výši 10 000 EUR na nadaci Stichting Webshop Keurmerk, která poté na své náklady a jménem požádá o její zaplacení v souladu se spotřebitelem.

 

Článek 19 - Dodatečné nebo odlišné ustanovení

Další nebo od těchto všeobecných podmínek odchýlené ustanovení nesmí být na úkor spotřebitele a musí být písemně stanoveno nebo takovým způsobem, aby mohlo být spotřebitelem uloženo na trvalém médiu.

 

Článek 20 - Úprava obchodních podmínek Stichting Webshop Keurmerk

 • Stichting Webshop Keurmerk tyto obecné podmínky nebude měnit bez konzultace s Consumentenbond.
 • Změny těchto podmínek jsou platné pouze poté, co byly zveřejněny vhodným způsobem, přičemž v případě příslušných změn během platnosti nabídky bude převažovat ustanovení nejvýhodnější pro spotřebitele.

 

 

Adresa Stichting Webshop Keurmerk: Weteringschans 108 1017 XS Amsterdam

 

 

Příloha I: Vzor formuláře pro odvolání

 

 

Modelový formulář pro odvolání

 

(Tento formulář vyplňte a zašlete pouze v případě, že chcete od smlouvy odstoupit)

 

 • K adres podnikatel

 

geografická adresa prodejce

 

faxové číslo podnikatele, pokud je k dispozici

 

e-mailová adresa nebo elektronická adresa podnikatele

 

 

 • Rádi vám tímto oznamujeme, že rušíme naši smlouvu týkající se prodeje následujících produktů: [označení produktu]*

dodání následující digitální obsah: [označení digitální obsah]* poskytnutí následující služby: [označení služba]*, odvolává se/odvolat*

 

 

 • Objednáno dne*/obdrženo dne* [datum objednání u služeb nebo přijetí u výrobků]

 

 • [Jméno zákazníka(y)]

 

 • Adresa zákazníka(ů)

 

 • [Podpis spotřebitele(ů)] (pouze pokud je tento formulář podán na papíře)

 

 

Zaškrtněte to, co neplatí, nebo vyplňte to, co platí.

ŽENA

Motýlek

Flair & Nouveau & Vol

PŘÍTELKYNĚ

MARGRIET