Hoppa till innehållet

Varukorg

Din varukorg är tom

Villkor

Dessa allmänna villkor för Webshop Keurmerk Foundation har utarbetats i samråd med Konsumentföreningen inom ramen för Social-Economic Councils Self-Regulation Consultation Coordination Group (CZ) och träder i kraft den 1 juni 2014 .

 

Dessa allmänna villkor kommer att användas av alla medlemmar i Webshop Keurmerk Foundation, med undantag för finansiella tjänster som avses i lagen om finansiell tillsyn och i den mån dessa tjänster övervakas av den nederländska myndigheten för finansmarknaderna.

 

 

Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Företagarens identitet Artikel 3 - Tillämpning

Artikel 4 - Erbjudandet Artikel 5 - Avtalet Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden

Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för denna Artikel 9 - Företagarens skyldigheter vid ångerrätt

Artikel 10 - Uteslutning av ångerrätt Artikel 11 - Priset

Artikel 12 - Efterlevnad och ytterligare garanti Artikel 13 - Leverans och utförande

Artikel 14 - Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning Artikel 15 - Betalning

Artikel 16 – Klagomålsförfarande Artikel 17 – Tvister Artikel 18 – Branschgaranti

Artikel 19 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Artikel 20 - Ändringar av de allmänna villkoren för Stichting Webshop Keurmerk

 

Artikel 1 - Definitioner

I dessa förhållanden gäller följande definitioner:

 • Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitala innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av företagaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten parten och företagaren;
 • Reflektionstid: den tid inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
 • Konsument: den fysiska person som inte agerar för ändamål som har samband med hans näringsverksamhet, affär, hantverk eller yrke;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitalt innehåll: data producerade och levererade i digital form;
 • Avtal om varaktighet: ett avtal som sträcker sig till regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;
 • Hållbar databärare: varje verktyg, inklusive e-post, som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är personligen riktad till honom på ett sätt som möjliggör framtida konsultation eller användning under en tidsperiod som är anpassad till det syfte som informationen är avsedd för, och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen;t;
 • Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att häva distansavtalet inom ångerfristen;
 • Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som är medlem i Stichting Webshop Keurmerk och erbjuder produkter, (åtkomst till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;

 

 • Distansavtal: ett avtal som ingåtts mellan företagaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid en eller flera tekniker för distanskommunikation används exklusivt eller delvis;
 • Modell ångerblankett: den europeiska modell för ångerblankett som ingår i bilaga I till dessa villkor;
 • Teknik för fjärrkommunikation: medel som kan användas för att sluta avtal, utan att konsumenten och företagaren behöver träffas i samma lokal samtidigt;

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 Företagarens identitetr

Företagarens namn

 

Smashed Lemon

Tel: +31854017351 (tillgänglig måndag till fredag ​​från 9:00 till 17:00, exklusive helgdagar).
E-post: smashedlemon@contactfeed.nl

Vårt företags handelsnamn är: Active Cheetah BV
Vårt domännamn är https://www.smashed-lemon.com

 

Vår företagsadress:
Weesperstraat 124B
1112AP Diemen
Handelskammaren: 80900542
moms: NL861844373B01

 

 

Om företagarens verksamhet är föremål för ett relevant licenssystem: informationen om tillsynsmyndigheten;

 

Om företagaren utövar ett reglerat yrke:

 • den yrkesförening eller organisation som han är ansluten till;;
 • yrkestiteln, den plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den tilldelades;
 • en hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och instruktioner var och hur dessa yrkesregler kan nås.

 

Artikel 3 Tillämpningd

 • Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.
 • Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer företagaren innan distansavtalet ingås att ange hur de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och att de skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på konsumentens begäran.
 • Om distansavtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan läsas av konsumenten. enkelt lagras på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt elektroniskt eller på annat sätt på begäran av konsumenten.
 • För det fall att det utöver dessa allmänna villkor även gäller specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och vid motstridiga villkor kan konsumenten alltid förlita sig på gällande bestämmelse som är mest fördelaktig för honom. .

 

Artikel 4 Erbjudandetd

 • Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs förenat med villkor kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.

 

 • Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, digitala innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en bra bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren.
 • Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet.

 

Artikel 5 Avtalett

 • Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och iakttagande av de uppställda villkoren.
 • Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företagaren omedelbart mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten säga upp avtalet.
 • Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 • Företagaren kan inom rättsliga ramar informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren med utgångspunkt i denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till utförandet förena särskilda villkor..
 • Företagaren kommer att skicka följande information till konsumenten senast vid leverans av produkten, tjänsten eller digitalt innehåll, skriftligt eller på ett sådant sätt att det kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:
  • besöksadressen för företagarens filial dit konsumenten kan gå med klagomål;
  • de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
  • informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
  • priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll; i tillämpliga fall, kostnaderna för leverans. och sättet för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;
  • kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd varaktighet;
  • om konsumenten har ångerrätt, modell ångerrätt.
 • Vid varaktighetsaffär gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

 

Artikel 6 Ångerrättt

För produkter:

 • Konsumenten kan säga upp ett avtal om köp av en vara under en ångerfrist på minst 30 dagar utan att ange skäl. Företagaren kan fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men får inte ålägga honom att ange sina skäl.
 • Den ångerfrist som avses i punkt 1 börjar dagen efter att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg utsett, som inte är transportören, har tagit emot produkten, eller:
  • om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten, eller en av honom utsedd tredje part, tog emot den sista produkten. Företagaren kan, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta innan beställningsprocessen, neka en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
  • om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som han utsett, har tagit emot den sista försändelsen eller delen;

 

  • vid avtal om regelbunden leverans av produkter under viss tid: den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne utser, mottog den första produkten.

 

För tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett konkret medium:

 • Konsumenten kan säga upp ett tjänsteavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte har levererats på ett materiellt medium under minst 30 dagar utan att ange skäl. Företagaren får fråga konsumenten om orsaken till ångerrätt, men får inte ålägga honom att ange sina skäl.
 • Den betänketid som avses i punkt 3 börjar dagen efter det att avtalet ingåtts.

 

Förlängd betänketid för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret medium om du inte informerar dig om ångerrätten:

 • Om företagaren inte har försett konsumenten med den lagstadgade informationen om ångerrätten eller ångerrättsmodellen, kommer betänketiden att löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga betänketiden som bestämts i enlighet med föregående stycken i denna artikel.
 • Om företagaren har lämnat den information som avses i föregående stycke till konsumenten inom tolv månader efter den ursprungliga betänketidens början, löper betänketiden ut 30 dagar efter den dag då konsumenten fick den informationen.

 

Artikel 7 Konsumentens skyldigheter under betänketidend

 • Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen här är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten som han skulle göra i en butik.
 • Konsumenten är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten som är ett resultat av hanteringen av produkten som går utöver vad som är tillåtet i punkt 1.
 • Konsumenten ansvarar inte för värdeminskning av produkten om företagaren inte har lämnat honom all lagstadgad information om ångerrätten före eller vid tidpunkten för avtalets ingående.

 

Artikel 8 Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för dettan

 • Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han anmäla detta till företagaren inom ångerfristen med hjälp av mallen för ångerrätt eller på annat entydigt sätt.
 • Så snart som möjligt, men inom 30 dagar från dagen efter det meddelande som avses i punkt 1, ska konsumenten returnera produkten eller överlämna den till (en auktoriserad representant för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har i alla fall iakttagit returtiden om han returnerar varan innan ångerfristen har löpt ut.
 • Konsumenten returnerar produkten med alla medföljande tillbehör, om det är rimligt möjligt i originalskick och förpackning, och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.
 • Risken och bevisbördan för korrekt och rätt utövande av ångerrätten ligger hos konsumenten.
 • Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har uppgett att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om företagaren anger att han själv kommer att stå för kostnaderna, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för retur.
 • Om konsumenten återkallar efter att först uttryckligen begärt att utförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten eller el som inte är förberedd för försäljning i en begränsad volym eller viss mängd påbörjas under ångerfristen, är konsumenten företagaren förfallna belopp som är proportionell mot den del av förpliktelsen som företagaren fullgjort vid tidpunkten för återkallelsen, jämfört med fullgörandet av förpliktelsen.
 • Konsumenten ska inte stå för några kostnader för utförandet av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el som inte är förberedda för försäljning i en begränsad volym eller mängd, eller för leverans av fjärrvärme, om:
  • företagaren inte har gett konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätten, kostnadsersättningen vid ångerrätt eller modellformuläret för ångerrätt, eller;

 

  • konsumenten inte uttryckligen begärt påbörjande av utförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten, el eller fjärrvärme under ångerfristen.
 • Konsumenten kommer inte att stå för några kostnader för hel eller delvis leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium, om:
  • innan dess leverans har han inte uttryckligen samtyckt till att påbörja fullgörandet av avtalet före utgången av ångerfristen;
  • han inte har erkänt att han förlorar sin ångerrätt när han lämnat sitt samtycke; eller
  • företagaren har inte bekräftat detta uttalande från konsumenten.
 • Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer alla tilläggsavtal att upplösas enligt lag.

 

Artikel 9 Företagarens skyldigheter vid återkallelseg

 • Om företagaren gör det möjligt för konsumenten att meddela ångerrätt elektroniskt, skickar han omedelbart en bekräftelse på mottagandet efter att ha mottagit detta meddelande.
 • Företagaren kommer att ersätta alla betalningar som gjorts av konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som debiterats av företagaren för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 30 dagar efter den dag då konsumenten meddelade honom om återkallelsen. Om inte företagaren erbjuder sig att hämta varan själv, får han vänta med återbetalning tills han har tagit emot produkten eller tills konsumenten visar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
 • Företagaren använder samma betalningsmetod som konsumenten använde för återbetalning, om inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 • Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än den billigaste standardleveransen behöver företagaren inte ersätta merkostnaderna för den dyrare metoden.

 

Artikel 10 Uteslutning av ångerrättt

Företagaren kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid innan avtalet ingicks:

 • Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen
 • Avtal som ingåtts under en offentlig auktion. En offentlig auktion definieras som en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företagaren till konsumenten som personligen är närvarande eller har möjlighet att vara personligen närvarande på auktionen, under överinseende av en auktionsförrättare, och där den framgångsrika budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
 • Serviceavtal, efter full utförande av tjänsten, men endast om:
  • prestationen har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
  • konsumenten har uppgett att han förlorar sin ångerrätt så snart företagaren har fullföljt avtalet;
 • Tjänsteavtal för tillhandahållande av boende, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller period för utförandet och annat än för bostadsändamål, godstransporter, biluthyrningstjänster och catering;
 • Avtal som avser fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller tidsperiod för utförande;
 • Produkter tillverkade enligt konsumentspecifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som är uppenbart avsedda för en specifik person;
 • Produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhet;
 • Förseglade produkter som inte lämpar sig för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans;
 • Produkter som till sin natur är oåterkalleligt blandade med andra produkter efter leverans;
 • Alkoholdrycker vars pris överenskoms vid avtalets ingående, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar, och vars verkliga värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över;
 • Förseglade ljud-, videoinspelningar och datorprogram, vars försegling har brutits efter leverans;

 

 • Tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dessa;
 • Tillhandahållande av digitalt innehåll annat än på ett materiellt medium, men endast om:
  • prestationen har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
  • konsumenten har uppgett att han därigenom förlorar sin ångerrätt.

 

Artikel 11 Prisets

 • Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.
 • Utan hinder av föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster med rörliga priser, vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över. Detta ansvar för fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet.
 • Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagbestämmelser eller bestämmelser.
 • Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:
  • dessa är resultatet av juridiska bestämmelser eller bestämmelser; eller
  • konsumenten har rätt att häva avtalet med verkan från den dag då prishöjningen träder i kraft.
 • De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

 

Artikel 12 Överensstämmelse med avtal och ytterligare garantie

 • Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser som finns på datumet för avtalets ingående och/eller statliga föreskrifter . Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
 • En tilläggsgaranti från företagaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren enligt avtalet om företagaren har underlåtit att fullgöra sin del av avtalet.
 • Med tilläggsgaranti avses varje skyldighet för företagaren, dennes leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad han enligt lag är skyldig att göra i det fall han har underlåtit att uppfylla sin del av avtalet. ...

 

Artikel 13 Leverans och utförandeg

 • Företagaren kommer att iaktta yttersta försiktighet vid mottagande och utförande av order på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 • Leveransort är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.
 • Med hänsyn till vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företagaren att utföra accepterade beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte annan leveranstid har överenskommits. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan fullgöras eller endast delvis kan fullgöras, meddelas konsumenten detta senast 30 dagar efter att han har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att säga upp avtalet utan kostnad och har rätt till eventuell ersättning.
 • Efter upplösning i enlighet med föregående stycke kommer företagaren omedelbart att återbetala det belopp som konsumenten betalat.
 • Risken för skada och/eller förlust av produkter åligger företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en representant som utsetts i förväg och som gjorts känd för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

 

Artikel 14 Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängningg

Uppsägning:

 • Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster.

 

avboka enligt överenskomna avbokningsregler och en uppsägningstid om högst en månad.

 • Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst mot slutet av den bestämda varaktigheten, med beaktande av överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid på minst högst en månad.
 • Konsumenten kan säga upp de avtal som avses i föregående stycken:
  • avboka när som helst och inte begränsas till avbokning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
  • åtminstone avbryta på samma sätt som de ingicks av honom;
  • alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren har avtalat för sig själv.

Förlängning:

 • Ett avtal som har ingåtts för en viss period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en viss period.
 • Utan hinder av föregående stycke får ett avtal som har ingåtts för viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagsnyheter och veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en bestämd tid av upp till tre månader, om konsumenten vägrar att acceptera detta utökade avtal kan säga upp förlängningen med en uppsägningstid om högst en månad.
 • Ett avtal som har ingåtts på bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp sig med en uppsägningstid om högst en månad. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.
 • Ett tidsbegränsat avtal för regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter i introduktionssyfte (prov- eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte underförstått och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet:

 • Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid om högst en månad, om inte skälighet och skälighet motsätter sig att avtalet sägs upp före utgången av den avtalade löptiden.

 

Artikel 15 Betalningg

 • Om inte annat anges i avtalet eller tilläggsvillkoren ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 1 dag efter betänketidens början, eller i avsaknad av betänketid, inom 30 dagar efter avtalets ingående. Vid överenskommelse om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period dagen efter det att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.
 • Vid försäljning av produkter till konsumenter får konsumenten aldrig bli skyldig att betala mer än 50 % i förskott i allmänna villkor. Om förskottsbetalning har föreskrivits kan konsumenten inte göra gällande några rättigheter avseende utförandet av den aktuella beställningen eller tjänsten/tjänsterna innan den avtalade förskottsbetalningen har erlagts.
 • Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera eventuella felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till företagaren.
 • Om konsumenten inte fullgör sin(a) betalningsskyldighet(er) i tid, är han, efter det att företagaren har informerat honom om den sena betalningen och företagaren har beviljat konsumenten en frist på 30 dagar på sig att fortfarande uppfylla sina betalningsförpliktelser, efter att betalning inte sker inom denna 30-dagarsperiod, kommer lagstadgad ränta att betalas på det belopp som fortfarande är skyldigt och företagaren har rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnader som han ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till maximalt: 15 % på utestående belopp upp till 2 500 €; 10 % på nästa 2 500 och 5 % på nästa 5 000 med ett minimum av 40. Företagaren får avvika från angivna belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.ges.

 

Artikel 16 Klagomålsförfarandeg

 • Företagaren har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta reklamationsförfarande.

 

 • Klagomål över avtalets genomförande ska lämnas fullständigt och tydligt beskrivna till företagaren inom skälig tid efter att konsumenten upptäckt bristerna.
 • Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom 30 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsägbart längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 30 dagar med ett mottagningsbevis och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.
 • Ett klagomål om en produkt, tjänst eller tjänst från företagaren kan också lämnas via ett klagomålsformulär på konsumentsidan på Stichting Webshop Keurmerks webbplats (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Klagomålet kommer då att skickas skickas till både relevant företagare skickas till Webshop Keurmerk Foundation.
 • Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse inom rimlig tid eller inom 3 månader efter att klagomålet har lämnats in, uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

 

Artikel 17 Tvistern

 • Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av holländsk lag.
 • Tvister mellan konsumenten och företagaren angående ingående eller utförande av avtal rörande produkter och tjänster som ska levereras eller levereras av denna företagare, kan av både konsumenten och företagaren hänskjutas till Webbutikens tvistenämnd med iakttagande av bestämmelserna. nedan. , PO Box 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl).
 • En tvist kommer endast att behandlas av tvistenämnden om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till företagaren inom skälig tid.
 • Tvisten ska vara skriftlig till tvistnämnden senast tolv månader efter det att tvisten uppstått.
 • Om konsumenten vill lämna in en tvist till tvistenämnden är företagaren bunden till detta val. Om företagaren vill göra detta ska konsumenten inom fem veckor efter skriftlig begäran från företagaren skriftligen ange om han önskar detta eller om han vill att tvisten ska behandlas av behörig domstol. Om företagaren inte får kännedom om konsumentens val inom fem veckor, har företagaren rätt att överlämna tvisten till behörig domstol.
 • Tvistekommittén fattar sitt beslut enligt de villkor som anges i bestämmelserna för tvistkommittén (http://www.degeschilcommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Tvistemålsnämndens beslut fattas i form av bindande råd.
 • Tvistenämnden kommer inte att handlägga en tvist eller kommer att sluta handlägga den om företagaren har beviljats ​​betalningsinställelse, har gått i konkurs eller faktiskt har avslutat sin verksamhet innan en tvist har behandlats av nämnden vid förhandlingen och en slutlig beslut har fattats. har påpekats.
 • Om, förutom Webshop Disputes Committee, en annan erkänd tvistkommitté eller knuten till Stichting Disputes Committees for Consumer Affairs (SGC) eller Financial Services Complaints Institute (Kifid) är behörig, är tvistkommittén Stichting Webshop Keurmerk ansvarig för tvister huvudsakligen hänför sig till metoden för distansförsäljning eller tillhandahållande av tjänster. För alla andra tvister, den andra erkända tvistkommittén knuten till SGC eller Kifid.

 

Artikel 18 Branschgarantie

 • Stichting Webshop Keurmerk garanterar att dess medlemmar följer de bindande råden från Stichting Webshop Keurmerks tvistekommitté, såvida inte medlemmen beslutar att lämna in det bindande rådet till domstolen för granskning inom två månader efter det att det skickades. Denna garanti återupplivas om det bindande rådet har fastställts efter granskning av domstolen och domen som visar att detta har vunnit laga kraft. Upp till ett maximalt belopp på € 10 000 per bindande rådgivning, kommer detta belopp att betalas till konsumenten av Stichting Webshop Keurmerk. För belopp som överstiger 10 000 € per bindande rådgivning kommer 10 000 € att betalas ut. För överskottet har Stichting Webshop Keurmerk en bästa ansträngningsskyldighet för att säkerställa att medlemmen följer de bindande råden.mt.
 • För att tillämpa denna garanti krävs att konsumenten gör en skriftlig överklagan till Stichting Webshop Keurmerk och att han överför sin fordran mot företagaren till Stichting

 

Webshop kvalitetsmärke. Om fordran mot företagaren uppgår till mer än 10 000, erbjuds konsumenten att överföra sin fordran i den mån den överstiger beloppet 10 000, till Stichting Webshop Keurmerk, varefter denna organisation kommer att betala i eget namn och på egen bekostnad lag kommer att kräva att konsumenten är nöjd.t.

 

Artikel 19 Kompletterande eller avvikande bestämmelsern

Ytterligare eller avvikande bestämmelser från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.

 

Artikel 20 Ändringar av de allmänna villkoren för Stichting Webshop Keurmerkk

 • Stichting Webshop Keurmerk kommer inte att ändra dessa allmänna villkor utan samråd med Konsumentföreningen.
 • Ändringar av dessa villkor träder i kraft först efter att de har offentliggjorts på lämpligt sätt, med förutsättningen att vid tillämpliga ändringar under erbjudandets löptid kommer den för konsumenten mest förmånliga bestämmelsen att gälla.

 

 

Adress till Webshop Quality Mark Foundation: Weteringschans 108 1017 XS Amsterdam

 

 

Bilaga I: Modell ångerblankett

 

 

Modell ångerblankett

 

(fyll i och returnera endast detta formulär om du vill frånträda avtalet)

 

 • Namnge entreprenör]

 

[företagarens geografiska adress]

 

[företagarens faxnummer, om tillgängligt]

 

[e-postadress eller elektronisk adress till företagaren]

 

 

 • Jag/vi* informerar dig härmed om att jag/vi* har sagt upp vårt avtal om försäljning av följande produkter: [produktbeteckning]*

tillhandahållande av följande digitala innehåll: [uppgift om digitalt innehåll]* tillhandahållande av följande tjänst: [angivelse av tjänst]*, återkallat/återkallat*

 

 

 • Beställd den*/mottagen den* [datum för beställning av tjänster eller kvitto för produkter]

 

 • [Namn på konsument(er)]

 

 • [Konsument(ers) adress]

 

 • [Konsument(s) underskrift] (endast när denna blankett skickas in på papper)

 

 

* Ta bort det som inte är tillämpligt eller fyll i det som gäller.

KVINNA

Trollslända

Flair & Nouveau & Vol

KVINNLIG VÄN

MARGRIET