דילוג לתוכן

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה

תנאים

תנאים כלליים אלה של קרן Webshop Keurmerk נקבעו בהתייעצות עם התאחדות הצרכנים במסגרת קבוצת התיאום לתיאום רגולציה עצמית (CZ) של המועצה החברתית והכלכלית ונכנסים לתוקף ב-1 ביוני 2014.

 

תנאים והגבלות אלו ישמשו את כל חברי Stichting Webshop Keurmerk, למעט שירותים פיננסיים כמפורט בחוק הפיקוח הפיננסי וככל שהשירותים הללו מפוקחים על ידי הרשות ההולנדית לשווקים הפיננסיים.

 

 

תוכן העניינים:

סעיף 1 - הגדרות

סעיף 2 - זהות היזם סעיף 3 - תחולה

סעיף 4 - ההצעה סעיף 5 - ההסכם סעיף 6 - זכות נסיגה

סעיף 7 - חובות הצרכן בתקופת השתקפות

סעיף 8 - מימוש זכות המשיכה על ידי הצרכן ועלויותיה סעיף 9 - חובות היזם במקרה של משיכה

סעיף 10 - אי הכללה זכות משיכה סעיף 11 - המחיר

סעיף 12 - ציות וערבות נוספת סעיף 13 - אספקה וביצוע

סעיף 14 - משך עסקאות: משך, ביטול והארכה סעיף 15 - תשלום

סעיף 16 - הליך תלונות סעיף 17 - מחלוקות סעיף 18 - ערבות תעשייה

סעיף 19 - הוראות נוספות או חריגות

סעיף 20 - שינויים בתנאים וההגבלות הכלליים של Stichting Webshop Keurmerk

 

סעיף 1 - הגדרות

בתנאים והגבלות אלה:

 • הסכם נוסף : הסכם לפיו הצרכן רוכש מוצרים, תוכן דיגיטלי ו/או שירותים בקשר עם חוזה מרחוק והסחורה, התוכן הדיגיטלי ו/או השירותים הללו נמסרים על ידי היזם או על ידי צד שלישי על בסיס הסכם בין אותו שלישי. המפלגה והיזם;
 • זמן חשיבה : התקופה שבה יכול הצרכן לעשות שימוש בזכות הביטול שלו;
 • צרכן : האדם הטבעי שאינו פועל למטרות הקשורות למקצועו, לעסקיו, למלאכתו או למקצועו;
 • יְוֹם : יום קלנדרי;
 • תוכן דיגיטלי : נתונים שהופקו ונמסרו בצורה דיגיטלית;
 • הסכם משך הזמן : הסכם המשתרע על אספקה סדירה של סחורות, שירותים ו/או תוכן דיגיטלי בתקופה מסוימת;
 • עָמִיד ספק נתונים : כל כלי, לרבות דואר אלקטרוני, המאפשר לצרכן או ליזם לאחסן מידע המופנה אליו באופן אישי באופן המונע התייעצות או שימוש עתידיים בתקופה המותאמת למטרה שלשמה נועד המידע, וכן המאפשרת שכפול ללא שינוי של המידע המאוחסן;t;
 • זכות משיכה : האפשרות של הצרכן לוותר על חוזה המרחק בתוך תקופת הצינון;
 • יזם : האדם הטבעי או המשפטי החבר ב-Stichting Webshop Keurmerk והמציע מוצרים, (גישה ל) תוכן דיגיטלי ו/או שירותים לצרכנים מרחוק;

 

 • הסכם מרחק : הסכם הנערך בין היזם לצרכן במסגרת מערכת מסודרת למכירה מרחוק של מוצרים, תוכן דיגיטלי ו/או שירותים לפיו נעשה שימוש בלעדי או חלקי בטכניקת תקשורת מרחוק אחת או יותר;
 • טופס משיכה לדגם : טופס המשיכה האירופי הכלול בנספח I של תנאים והגבלות אלה;
 • טכנולוגיה לתקשורת מרחוק : אמצעי שניתן להשתמש בהם לעריכת הסכם, מבלי שהצרכן והיזם יצטרכו להיות באותו חדר באותו זמן;

 

 

 

 

 

 

סעיף 2 זהות היזםr

שם היזם

 

לימון מרוסק
טלפון: +3120615227 זמין רק שני עד שישי 9:30 בבוקר 17:30r
דואר: info@smashed-lemon.com
השם המסחרי של החברה שלנו הוא: Active Cheetah BV
שם הדומיין שלנו הוא https://www.smashed-lemon.com

 

כתובת העסק שלנו:
Weesperstraat 124B
1112AP דימן
לשכת המסחר: 80900542
מע"מ: NL861844373B01

 

 

אם פעילות היזם כפופה למערכת רישוי רלוונטית: המידע על רשות הפיקוח;

 

אם היזם עוסק במקצוע מוסדר:

 • האיגוד המקצועי או הארגון אליו הוא קשור;;
 • התואר המקצועי, המקום באיחוד האירופי או באזור הכלכלי האירופי שבו הוענק;
 • הפניה לכללים המקצועיים החלים בהולנד והנחיות היכן וכיצד ניתן לגשת לכללים מקצועיים אלו.

 

סעיף 3 תחולהd

 • תנאים כלליים אלה חלים על כל הצעה מהיזם ועל כל חוזה מרחק שנכרת בין היזם לצרכן.
 • לפני כריתת חוזה המרחק, הנוסח של תנאים והגבלות אלו יעמוד לרשות הצרכן. אם הדבר אינו אפשרי באופן סביר, טרם כריתת חוזה המרחק, יציין היזם כיצד ניתן לעיין בתנאים הכלליים בשטח היזם וכי הם יישלחו ללא תשלום בהקדם האפשרי לבקשת הצרכן. .
 • אם החוזה מרחוק נכרת באופן אלקטרוני, בניגוד לפסקה הקודמת ולפני כריתת החוזה מרחוק, ניתן להעמיד לרשות הצרכן את נוסח תנאים כלליים אלה באופן אלקטרוני, באופן שניתן יהיה לאחסן את הצרכן בקלות ב- מנשא נתונים עמיד. במידה והדבר אינו אפשרי באופן סביר, לפני כריתת חוזה המרחק, יצוין היכן ניתן לעיין בתנאים הכלליים באופן אלקטרוני וכי הם יישלחו ללא תשלום לבקשת הצרכן באופן אלקטרוני או אחר.
 • במקרה של תנאים ספציפיים של מוצר או שירות חלים בנוסף לתנאים כלליים אלה, הסעיפים השניים והשלישיים יחולו בשינויים המחויבים, ובמקרה של תנאים והגבלות סותרים, הצרכן תמיד יכול להפעיל את ההוראה החלה הטובה ביותר. אליו. .

 

סעיף 4 ההצעהd

 • אם להצעה יש תקופת תוקף מוגבלת או שהיא כפופה לתנאים, הדבר יצוין במפורש בהצעה.

 

 • ההצעה מכילה תיאור מלא ומדויק של המוצרים, התכנים הדיגיטליים ו/או השירותים המוצעים. התיאור מפורט מספיק כדי לאפשר הערכה נכונה של ההצעה על ידי הצרכן. אם היזם משתמש בתמונות, אלו מהוות ייצוג אמיתי של המוצרים, השירותים ו/או התוכן הדיגיטלי המוצע. טעויות או טעויות ברורות בהצעה אינן מחייבות את היזם.
 • כל הצעה מכילה מידע כזה שברור לצרכן מהן הזכויות והחובות הכרוכות בקבלת ההצעה.

 

סעיף 5 ההסכםt

 • בכפוף לאמור בסעיף 4, ההסכם נכרת במועד קבלת ההצעה על ידי הצרכן ועמידה בתנאים שנקבעו.
 • אם הצרכן קיבל את ההצעה באופן אלקטרוני, היזם יאשר לאלתר את קבלת ההצעה באופן אלקטרוני. כל עוד לא אושרה קבלת קבלה זו על ידי היזם, הצרכן יכול לפרק את ההסכם.
 • במידה וההסכם ייחתם באופן אלקטרוני, היזם ינקוט באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים לאבטחת העברה אלקטרונית של נתונים ולהבטחת סביבת אינטרנט בטוחה. אם הצרכן יכול לשלם באופן אלקטרוני, היזם ינקוט באמצעי אבטחה מתאימים.
 • היזם יכול ליידע את עצמו במסגרות חוקיות האם הצרכן יכול לעמוד בהתחייבויות התשלום שלו, וכן את כל אותן עובדות וגורמים החשובים לכריתה אחראית של חוזה המרחק. אם על יסוד חקירה זו יש ליזם סיבות טובות שלא להתקשר בהסכם, הוא רשאי לסרב הזמנה או בקשה בנימוקים, או לצרף תנאים מיוחדים לביצוע..
 • לכל המאוחר עם מסירת המוצר, השירות או התוכן הדיגיטלי לצרכן, ישלח היזם את המידע הבא, בכתב או באופן שניתן לאחסנו על ידי הצרכן בצורה נגישה על גבי מנשא נתונים עמיד:
  • כתובת הביקור של מוסד היזם אליו יכול הצרכן להגיע עם תלונות;
  • התנאים שבהם והאופן בו יוכל הצרכן לעשות שימוש בזכות המשיכה, או הצהרה ברורה בדבר שלילת זכות המשיכה;
  • המידע על אחריות ושירות לאחר המכירה הקיים;
  • המחיר כולל כל המסים של המוצר, השירות או התוכן הדיגיטלי; במידת הצורך, עלויות המשלוח; ואופן התשלום, המסירה או ביצוע החוזה מרחוק;
  • הדרישות לסיום ההסכם אם ההסכם נמשך יותר משנה או לתקופה בלתי מוגבלת;
  • אם לצרכן יש זכות משיכה, דגם הטופס לביטול.
 • במקרה של עסקה ארוכת טווח, ההוראה בפסקה הקודמת חלה רק על המסירה הראשונה.

 

סעיף 6 זכות נסיגהt

לפי מוצרים:

 • הצרכן יכול לפרק הסכם בדבר רכישת מוצר בתקופת צינון של 30 יום לפחות ללא נימוק. היזם רשאי לשאול את הצרכן על סיבת המשיכה, אך לא לחייבו לציין את סיבתו.
 • תקופת הצינון האמורה בסעיף 1 מתחילה ביום שלאחר קבלת המוצר, או צד שלישי שהוגדר מראש על ידי הצרכן, שאינו המוביל, או:
  • אם הצרכן הזמין מספר מוצרים באותה הזמנה: היום שבו קיבל הצרכן, או צד שלישי שיועד על ידו, את המוצר האחרון. היזם רשאי, בתנאי שהודיע על כך בבירור לצרכן טרם תהליך ההזמנה, לסרב להזמנה של מספר מוצרים בזמני אספקה שונים.
  • אם אספקת מוצר מורכבת ממספר משלוחים או חלקים: היום שבו קיבל הצרכן, או צד שלישי שיועד על ידו, את המשלוח האחרון או את החלק האחרון;

 

  • במקרה של הסכמים לאספקה ​​סדירה של מוצרים בתקופה מסוימת: היום שבו קיבל הצרכן, או צד שלישי שיועד על ידו, את המוצר הראשון.

 

עבור שירותים ותוכן דיגיטלי שאינם מסופקים על מדיום מוחשי:

 • הצרכן יכול לפרק הסכם שירות והסכם לאספקת תוכן דיגיטלי שלא נמסר במוביל חומרי לתקופה מינימלית של 30 יום ללא נימוק. היזם רשאי לשאול את הצרכן על סיבת המשיכה, אך לא לחייבו לציין את סיבתו.
 • תקופת הצינון האמורה בסעיף 3 מתחילה ביום שלאחר כריתת ההסכם.

 

תקופת צינון מורחבת למוצרים, שירותים ותכנים דיגיטליים שאינם מסופקים בספק חומרי אם לא נמסר מידע על זכות המשיכה:

 • במידה והיזם לא מסר לצרכן את המידע הנדרש על פי חוק על זכות המשיכה או דגם הנסיגה, תקופת הצינון תסתיים שנים עשר חודשים מתום תקופת הצינון המקורית, שייקבע בהתאם לחוק. פסקאות קודמות של מאמר זה.
 • אם היזם מסר לצרכן את המידע האמור בפסקה הקודמת תוך שנים עשר חודשים ממועד תחילת תקופת הצינון המקורית, תקופת הצינון תסתיים 30 יום לאחר היום שבו קיבל הצרכן מידע זה. .

 

סעיף 7 חובות הצרכן בתקופת הצינוןd

 • בתקופת הצינון הצרכן יטפל במוצר ובאריזה בזהירות. הוא יפרוק או ישתמש במוצר רק במידה הדרושה לקביעת אופי, מאפייניו ותפעול המוצר. נקודת המוצא כאן היא שהצרכן רשאי לטפל ולבדוק את המוצר רק כפי שהיה רשאי לעשות בחנות.
 • הצרכן אחראי רק לירידת ערך במוצר הנובעת מדרך טיפול במוצר החורגת מהמותר בסעיף 1.
 • הצרכן אינו אחראי להפחתת ערך המוצר אם היזם לא מסר לו את כל המידע הנדרש כדין על זכות המשיכה לפני או בסיומו של ההסכם.

 

סעיף 8 מימוש זכות המשיכה על ידי הצרכן ועלויותיהn

 • אם הצרכן עושה שימוש בזכות המשיכה שלו, עליו לדווח על כך ליזם בתוך תקופת הצינון באמצעות טופס המשיכה לדגם או באופן חד משמעי אחר.
 • בהקדם האפשרי, אך תוך 30 יום מהיום שלאחר ההודעה האמורה בסעיף 1, הצרכן יחזיר את המוצר או ימסור אותו ל(נציג מורשה של) היזם. אין צורך בכך אם היזם הציע לאסוף את המוצר בעצמו. הצרכן קיים בכל מקרה את תקופת ההחזרה אם יחזיר את המוצר לפני תום תקופת הצינון.
 • הצרכן מחזיר את המוצר עם כל האביזרים שסופקו, במידת האפשר באופן סביר במצב ובאריזה המקוריים, ובהתאם להנחיות הסבירות והברורות שמסר היזם.
 • הסיכון וחובת ההוכחה למימוש נכון ובזמן של זכות המשיכה מוטלים על הצרכן.
 • הצרכן נושא בעלויות הישירות של החזרת המוצר. במידה והיזם לא דיווח כי על הצרכן לשאת בעלויות אלו או אם היזם מציין כי ישא בעלויות בעצמו, הצרכן אינו חייב לשאת בעלויות החזרת הסחורה.
 • ביטל הצרכן לאחר שביקש תחילה במפורש כי מתן השירות או אספקת גז, מים או חשמל שלא הוכנו למכירה יתחילו בהיקף מוגבל או בכמות מסוימת במהלך תקופת הצינון, חייב הצרכן. ליזם סכום המגיע פרופורציונלי לאותו חלק מההתחייבות שמילא היזם במועד המשיכה, לעומת מילוי ההתחייבות המלא.
 • הצרכן אינו נושא בעלויות בגין ביצוע שירותים או אספקת מים, גז או חשמל, שאינם מוכנים למכירה בהיקף מוגבל או בכמות מוגבלת, או לאספקת הסקה מחוזית, אם:
  • היזם לא מסר לצרכן את המידע הנדרש על פי חוק על זכות המשיכה, החזר עלויות במקרה של משיכה או דגם הטופס למשיכה, או;

 

  • הצרכן לא ביקש במפורש את תחילת ביצוע השירות או אספקת הגז, המים, החשמל או הסקה מחוזית במהלך תקופת הצינון.
 • הצרכן אינו נושא בעלויות בגין אספקה מלאה או חלקית של תוכן דיגיטלי שאינו מסופק על גבי מדיום מוחשי, אם:
  • טרם המסירה, הוא לא הסכים במפורש להתחיל במימוש ההסכם לפני תום תקופת הצינון;
  • הוא לא הודה באיבוד זכות המשיכה שלו בעת מתן הסכמתו; אוֹ
  • היזם לא הצליח לאשר הצהרה זו מהצרכן.
 • אם הצרכן יעשה שימוש בזכות הביטול שלו, כל ההסכמים הנוספים יפורקו על פי דין.

 

סעיף 9 חובות היזם בעת נסיגהg

 • במידה והיזם יאפשר את הודעת המשיכה על ידי הצרכן באופן אלקטרוני, הוא ישלח מיד אישור קבלה לאחר קבלת הודעה זו.
 • היזם ישיב את כל התשלומים ששילם הצרכן, לרבות כל עלויות המשלוח שיגבה על ידי היזם עבור המוצר המוחזר, לאלתר אך תוך 30 יום מהיום בו הצרכן הודיע לו על המשיכה. אלא אם היזם הציע לאסוף את המוצר בעצמו, רשאי הוא להמתין עם החזר עד לקבלת המוצר או עד שהצרכן יוכיח כי החזיר את המוצר, לפי המוקדם מביניהם.
 • היזם משתמש באותו אמצעי תשלום שבו השתמש הצרכן לצורך החזר, אלא אם הצרכן מסכים לדרך אחרת. ההחזר אינו כרוך בתשלום עבור הצרכן.
 • אם הצרכן בחר בשיטת משלוח יקרה יותר מהמשלוח הסטנדרטי הזול ביותר, היזם אינו חייב להחזיר את העלויות הנוספות עבור השיטה היקרה יותר.

 

סעיף 10 אי הכללה זכות משיכהt

היזם יכול להחריג את המוצרים והשירותים הבאים מזכות הביטול, אך רק אם היזם ציין זאת בבירור בהצעה, לפחות בזמן לכריתת ההסכם:

 • מוצרים או שירותים שמחירם נתון לתנודות בשוק הפיננסי שאין ליזם השפעה עליהם ואשר עלולים להתרחש בתוך תקופת המשיכה
 • הסכמים שנכרתו במהלך מכרז פומבי. מכרז פומבי פירושו שיטת מכירה שבה מוצרים, תוכן דיגיטלי ו/או שירותים מוצעים על ידי היזם לצרכן הנוכח באופן אישי או שניתנת לו הזדמנות להיות נוכח אישית במכירה הפומבית, בפיקוחו של מנהל מכירות פומביות, ובו מחויב המציע הזוכה לרכוש את המוצרים, התוכן הדיגיטלי ו/או השירותים;
 • הסכמי שירות, לאחר ביצוע מלא של השירות, אך רק אם:
  • הביצוע החל בהסכמה מפורשת מראש של הצרכן; ו
  • הצרכן הצהיר כי יאבד את זכות הביטול שלו ברגע שהיזם ביצע את ההסכם במלואו;
 • הסכמי שירות למתן מגורים, אם נקבע בהסכם תאריך או תקופת ביצוע ספציפיים ולמעט למטרות מגורים, הובלת סחורות, שירותי השכרת רכב והסעדה;
 • הסכמים הנוגעים לפעילויות פנאי, אם נקבע בהסכם מועד או תקופה ספציפיים לביצועו;
 • מוצרים המיוצרים לפי מפרט צרכן, שאינם מוכנים מראש ואשר מיוצרים על פי בחירה או החלטה אישית של הצרכן, או שמיועדים בבירור לאדם מסוים;
 • מוצרים שמתקלקלים במהירות או בעלי חיי מדף מוגבלים;
 • מוצרים אטומים שאינם ראויים להחזרה מטעמי הגנה בריאותית או היגיינה ואשר חותמם נשבר לאחר מסירתם;
 • מוצרים המעורבבים באופן בלתי הפיך עם מוצרים אחרים לאחר המשלוח בשל טבעם;
 • משקאות אלכוהוליים שמחירם סוכם בעת כריתת ההסכם, אך אספקתם יכולה להתבצע רק לאחר 30 יום, ושווים בפועל תלוי בתנודות בשוק שאין ליזם השפעה עליהן;
 • אודיו אטום, הקלטות וידאו ותוכנות מחשב, אשר חותמם נשבר לאחר המסירה;

 

 • עיתונים, כתבי עת או מגזינים, למעט מנויים להם;
 • אספקת תוכן דיגיטלי שלא על מדיום מוחשי, אך רק אם:
  • הביצוע החל בהסכמה מפורשת מראש של הצרכן; ו
  • הצרכן הצהיר כי הוא מאבד בכך את זכות המשיכה שלו.

 

סעיף 11 המחירs

 • במהלך תקופת התוקף הנקובת בהצעה לא יועלו מחירי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, למעט שינויי מחירים כתוצאה משינויים בשיעורי מע"מ.
 • בניגוד לפסקה הקודמת, היזם יכול להציע מוצרים או שירותים שמחיריהם נתונים לתנודות בשוק הפיננסי ואין ליזם השפעה עליהם, במחירים משתנים. תלות זו בתנודות והעובדה שכל המחירים הנקובים הינם מחירי יעד מצוינים בהצעה.
 • העלאות מחירים תוך 3 חודשים לאחר כריתת ההסכם מותרות רק אם הן תוצאה של תקנות או הוראות סטטוטוריות.
 • העלאות מחירים מ-3 חודשים לאחר כריתת ההסכם מותרות רק אם היזם קבע זאת וכן:
  • הם תוצאה של תקנות או הוראות משפטיות; אוֹ
  • לצרכן סמכות לסיים את ההסכם החל מהיום בו תיכנס לתוקף העלאת המחיר.
 • המחירים הנקובים בהצעת המוצרים או השירותים כוללים מע"מ.

 

סעיף 12 עמידה בהסכם וערבות נוספתe

 • היזם מתחייב כי המוצרים ו/או השירותים עומדים בהסכם, במפרט האמור בהצעה, בדרישות הסבירות של אמינות ו/או שימושיות והוראות הדין הקיימות במועד כריתת ההסכם ו/או תקנות הממשלה. . במידה וסוכם, היזם גם מתחייב שהמוצר מתאים לשימוש שאינו רגיל.
 • ערבות נוספת שניתנה על ידי היזם, ספקו, יצרנו או יבואנו לעולם אינה מגבילה את הזכויות החוקיות וטוענות שהצרכן יכול לטעון כלפי היזם על בסיס ההסכם אם היזם לא עמד בחלקו בהסכם.
 • ערבות נוספת פירושה כל התחייבות של היזם, הספק, היבואן או היצרן שלו, שבה הוא מקצה לצרכן זכויות או תביעות מסוימות החורגות ממה שהוא מחויב לעשות כדין במקרה שלא מילא חלק מההסכם. .

 

סעיף 13 מסירה וביצועg

 • היזם ינקוט בזהירות מירבית בעת קבלת וביצוע הזמנות למוצרים ובעת הערכת בקשות למתן שירותים.
 • מקום המשלוח הוא הכתובת שהצרכן מסר ליזם.
 • תוך הקפדה על האמור בסעיף 4 לתקנון זה, היזם יבצע הזמנות מקובלות בזריזות אך לא יאוחר מ-30 יום, אלא אם הוסכם על תקופת אספקה אחרת. במידה והמשלוח מתעכב, או לא ניתן או חלקית לבצע הזמנה, יודיע על כך לצרכן לא יאוחר מ-30 יום לאחר ביצוע ההזמנה. במקרה זה, עומדת לצרכן הזכות לפרק את ההסכם ללא עלות וזכות לכל פיצוי.
 • לאחר פירוק בהתאם לפסקה הקודמת, היזם יחזיר לאלתר את הסכום ששילם הצרכן.
 • הסיכון לנזק ו/או אובדן מוצרים מוטלת על היזם עד לרגע המסירה לצרכן או לנציג המיועד מראש ונודע ליזם, אלא אם הוסכם אחרת במפורש.

 

סעיף 14 משך עסקאות: משך, ביטול והארכהg

ביטול:

 • הצרכן יכול בכל עת לסיים הסכם שנכרת לתקופה בלתי מוגבלת והמתפרש על אספקה ​​סדירה של מוצרים (לרבות חשמל) או שירותים.

 

לבטל תוך הקפדה על כללי הביטול המוסכמים ותקופת הודעה מוקדמת של לא יותר מחודש.

 • הצרכן יכול לסיים הסכם שנכרת לתקופה מוגדרת והמשתרע על אספקה שוטפת של מוצרים (לרבות חשמל) או שירותים, בכל עת לקראת תום התקופה הקבועה, תוך שמירה על כללי הסיום המוסכם. ותקופת הודעה מוקדמת של חודש לכל היותר.
 • הצרכן יכול להשתמש בהסכמים הנזכרים בפסקאות הקודמות:
  • לבטל בכל עת ולא להיות מוגבל לביטול בזמן או בתקופה מסוימת;
  • לפחות לבטל באותו אופן שבו הם נרשמו על ידו;
  • תמיד לבטל באותה תקופת הודעה מוקדמת כפי שהיזם קבע לעצמו.

סיומת:

 • אין להאריך או לחדש בשתיקה לתקופה קצובה הסכם שנכרת לתקופה מוגדרת והמשתרע על אספקה ​​סדירה של מוצרים (לרבות חשמל) או שירותים.
 • בניגוד לפסקה הקודמת, ניתן לחדש בשתיקה הסכם שנכרת לתקופה מוגדרת והמשתרע על מסירה שוטפת של חדשות יומיים ושבועונים ומגזינים לתקופה קצובה של שלושה חודשים לכל היותר, אם הצרכן. חתמה על הסכם מורחב זה כנגד בתום ההארכה יכולה לבטל בהתראה של לא יותר מחודש.
 • הסכם שנכרת לתקופה מוגדרת והמשתרע על אספקה שוטפת של מוצרים או שירותים ניתן להארכה בשתיקה לתקופה בלתי מוגבלת רק אם הצרכן רשאי לבטל בכל עת בהתראה של לא יותר מחודש. תקופת ההודעה המוקדמת היא לכל היותר שלושה חודשים אם ההסכם מתרחב למסירה הרגילה, אך פחות מפעם בחודש, של עיתונים ומגזינים יומיים, חדשותיים ושבועיים.
 • הסכם עם משך מוגבל למסירה סדירה של עיתונים ומגזינים יומיים, חדשותיים ושבועיים (מנוי ניסיון או היכרות) אינו נמשך בשתיקה ומסתיים אוטומטית בתום תקופת הניסיון או ההיכרות.

מֶשֶׁך:

 • משך ההסכם עולה על שנה, רשאי הצרכן לסיים את ההסכם בכל עת לאחר שנה בתקופת הודעה מוקדמת של לא יותר מחודש, אלא אם סבירות והגינות מתנגדות לסיום לפני תום התקופה המוסכמת.

 

סעיף 15 תשלוםg

 • אלא אם נקבע אחרת בהסכם או בתנאים נוספים, יש לשלם את הסכומים שחייב הצרכן תוך 1 ימים לאחר תחילת תקופת השתקפות, או בהעדר תקופת שיקוף תוך 30 יום לאחר כריתת ההסכם. במקרה של הסכם למתן שירות, תקופה זו מתחילה ביום לאחר קבלת אישור ההסכם לצרכן.
 • בעת מכירת מוצרים לצרכן, לעולם לא יחוייב הצרכן לשלם יותר מ-50% מראש בתנאים הכלליים. כאשר נקבע תשלום מקדמה, הצרכן אינו יכול לטעון זכויות כלשהן בנוגע לביצוע ההזמנה או השירות/ים הרלוונטיים לפני ביצוע התשלום שנקבע.
 • הצרכן מחויב לדווח לאלתר על אי דיוקים בפרטי תשלום שנמסרו או נמסרו ליזם.
 • אם הצרכן לא יעמוד בהתחייבות התשלום שלו בזמן, לאחר שנודע לו על ידי היזם על האיחור בתשלום והיזם העניק לצרכן פרק זמן של 30 יום כדי לעמוד בהתחייבויות התשלום שלו, לאחר תשלום If לא נעשה בתוך תקופה של 30 יום זו, תחול הריבית הקבועה בחוק על הסכום העומד על הפרק והיזם יהיה רשאי לגבות את עלויות הגבייה החוץ-משפטיות שייגרמו לו. עלויות גבייה אלו מסתכמות לכל היותר: 15% על סכומים שטרם נותרו עד 2,500.=; 10% במהלך 2,500.= הבאים ו-5% ב-5,000.= הבאים עם מינימום של 40.=. היזם יכול לחרוג מהסכומים והאחוזים הנקובים לטובת הצרכן.ges.

 

סעיף 16 נוהל תלונותg

 • ליזם נוהל תלונות מפורסם מספיק והוא מטפל בתלונה בהתאם לנוהל תלונות זה.

 

 • תלונות על ביצוע ההסכם יש להגיש ליזם באופן מלא וברור תוך זמן סביר לאחר שגילה הצרכן את הליקויים.
 • תלונות שיוגשו ליזם ייענו תוך פרק זמן של 30 יום ממועד קבלתן. אם תלונה דורשת זמן טיפול ארוך יותר צפוי, היזם יגיב תוך פרק זמן של 30 יום עם הודעת קבלה וציון מתי הצרכן יכול לצפות לתשובה מפורטת יותר.
 • תלונה על מוצר, שירות או שירות של היזם ניתן להגיש גם באמצעות טופס תלונה בדף הצרכנים של אתר Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisgebruikOfKlach) התלונה אז יישלח הן ליזם הרלוונטי כמו שנשלח אל Stichting Webshop Keurmerk.
 • אם לא ניתן לפתור את התלונה בהתייעצות הדדית תוך פרק זמן סביר או תוך 3 חודשים לאחר הגשת התלונה, תתעורר מחלוקת הכפופה להליך יישוב המחלוקות.

 

סעיף 17 מחלוקותn

 • רק החוק ההולנדי חל על הסכמים בין היזם לצרכן עליהם חלים תנאים כלליים אלה.
 • מחלוקות בין הצרכן ליזם בדבר כריתת או ביצוע הסכמים בכל הנוגע למוצרים ושירותים שיסופקו או יסופקו על ידי יזם זה, יכולות, תוך הקפדה על ההוראות להלן, להגיש הן על ידי הצרכן והן על ידי היזם לרשת האינטרנט. ועדת מחלוקות. , ת.ד. 90600, 2509 LP בהאג (www.sgc.nl).
 • סכסוך יטופל בוועדת המחלוקות רק אם הצרכן הגיש תחילה את תלונתו ליזם תוך זמן סביר.
 • יש להגיש את הסכסוך לוועדת המחלוקות בכתב לא יאוחר משנים עשר חודשים לאחר התעוררות המחלוקת.
 • במידה והצרכן מעוניין להגיש מחלוקת לוועדת המחלוקות, היזם מחויב לבחירה זו. במידה והיזם מעוניין לעשות כן, על הצרכן להודיע ​​בכתב תוך חמישה שבועות מיום פנייה בכתב של היזם האם ברצונו לעשות כן או שברצונו שהסכסוך יטופל בבית המשפט המוסמך. במידה והיזם לא שמע את בחירת הצרכן תוך פרק זמן של חמישה שבועות, היזם רשאי להגיש את המחלוקת לבית המשפט המוסמך.
 • ועדת המחלוקות מחליטה בתנאים הקבועים בתקנון ועדת המחלוקות (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). החלטות ועדת המחלוקות מתקבלות בדרך של ייעוץ מחייב.
 • ועדת המחלוקות לא תטפל בסכסוך או תפסיק לטפל בו אם ניתנה ליזם עצירת תשלום, פשט רגל או הפסיק בפועל את פעילותו העסקית בטרם הוועדה טיפלה בסכסוך בדיון ונתנה החלטה סופית. הודגש.
 • אם בנוסף לוועדת סכסוכים ברשת האינטרנט, ועדת סכסוכים אחרת מוכרת או קשורה לוועדות המחלוקות של Stichting לענייני צרכנות (SGC) או למכון התלונות לשירותים פיננסיים (Kifid) מוסמכת, ועדת המחלוקות Stichting Webshop Keurmerk תהיה אחראית על מחלוקות בעיקר הנוגעות לשיטת מכירה מרחוק או שירותים.העדפה מורשית. לגבי כל המחלוקות האחרות, ועדת הסכסוכים המוכרת האחרת המזוהה עם SGC או Kifid.

 

סעיף 18 ערבות תעשייהe

 • Stichting Webshop Keurmerk מבטיחה עמידה בייעוץ המחייב של ועדת המחלוקות של Stichting Webshop Keurmerk על ידי חבריה, אלא אם החבר יחליט להגיש את העצה המחייבת לבית המשפט לעיון תוך חודשיים לאחר שליחתו. ערבות זו תתחדש אם העצה המחייבת תאושר לאחר עיון בית המשפט ופסק הדין המוכיח זאת הפך לסופי ומחייב. עד סכום מקסימלי של 10,000 לכל ייעוץ מחייב, סכום זה ישולם לצרכן על ידי Stichting Webshop Keurmerk. עבור סכומים הגבוהים מ-10,000 לכל ייעוץ מחייב ישולמו 10,000. עבור העודף, ל-Stichting Webshop Keurmerk יש מחויבות מיטב המאמצים להבטיח שהחבר ממלא אחר העצה המחייבת.mt.
 • החלת ערבות זו מחייבת שהצרכן יגיש ערעור בכתב אל Stichting Webshop Keurmerk וכי יעביר את תביעתו כנגד היזם אל Stichting Webshop Keurmerk.

 

Webshop Trustmark. אם התביעה נגד היזם עולה על 10,000, מוצע לצרכן להעביר את תביעתו ככל שתעלה על הסכום של 10,000 ל-Stichting Webshop Keurmerk, ולאחר מכן ארגון זה יגבה את התשלום בשמו ובעלויותיו, יבקש את סיפוק של הצרכן.t.

 

סעיף 19 הוראות נוספות או חריגותn

הוראות נוספות או חורגות מתנאים כלליים אלו לא עשויות להוות לרעת הצרכן ויש לרשום אותן בכתב או באופן שניתן לאחסן אותן על ידי הצרכן בצורה נגישה על גבי מנשא נתונים עמיד.

 

סעיף 20 שינויים בתנאים וההגבלות הכלליים של Stichting Webshop Keurmerkk

 • Stichting Webshop Keurmerk לא תשנה תנאים והגבלות אלו ללא התייעצות עם התאחדות הצרכנים.
 • שינויים בתקנון זה תקפים רק לאחר שפורסמו באופן הולם, מתוך הבנה כי במקרה של שינויים החלים במהלך תקופת ההצעה, תגבר ההוראה הטובה ביותר לצרכן.

 

 

כתובת Stichting Webshop Keurmerk: Weteringschans 108 1017 XS Amsterdam

 

 

נספח I: דגם טופס משיכה

 

 

טופס משיכה לדגם

 

(מלא והחזר טופס זה רק אם ברצונך לבטל את החוזה)

 

 • לקרוא בשם יזם]

 

[יזם כתובת גיאוגרפית]

 

[יזם מספר פקס, אם זמין]

 

[כתובת דואר אלקטרוני או כתובת אלקטרונית של היזם]

 

 

 • אני/אנחנו* מניות* מודיעים לך בזאת שאני/אנחנו* ההסכם שלנו לגבי מכירת המוצרים הבאים: [ייעוד מוצר]*

אספקת התוכן הדיגיטלי הבא: [תוכן דיגיטלי ייעוד]* מתן השירות הבא: [שירות ייעוד]*, בוטל/מבוטל*

 

 

 • הוזמן ב*/התקבל ב* [תאריך הזמנה לשירותים או קבלה למוצרים]

 

 • [שם הצרכן/ים]

 

 • [כתובת לצרכן/ים]

 

 • [צרכני חתימה] (רק אם טופס זה נשלח על נייר)

 

 

* יש למחוק את מה שלא רלוונטי או למלא את מה שיש.

VROUW & GRAZIA

Libelle

Flair & Nouveau & Vol

VRIENDIN

MARGRIET